Folketrygdloven § 9-8 med lovkommentar

Folketrygdloven § 9-8 angir at arbeidsgiver plikter å utbetale omsorgspenger til sine arbeidstakere. Når omsorgspenger er utbetalt i mer enn 10 stønadsdager kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV for de resterende dagene. 

Lovteksten

Folketrygdloven § 9-8 lyder som følger:

§ 9-8. Omsorgspenger fra arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren yter omsorgspenger etter § 9-5 første ledd dersom arbeidsforholdet har vart i minst fire uker (opptjeningstid). For øvrig gjelder bestemmelsene i §§ 8-18 og 8-22 tilsvarende.

Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget, se §§ 8-10 og 8-28.

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger 10.

Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut.

Kort forklart

Bestemmelsen angir vilkår for arbeidstakeres rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver og i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan få refusjon fra NAV.

Første ledd – Opptjeningstid

For å ha rett til omsorgspenger er det et vilkår at arbeidsforholdet har vart minst 4 uker, altså 28 dager.

Bestemmelsene i § 8-18 om sykepenger fra arbeidsgiver og § 8-22 om NAVs ansvar når arbeidsgiver ikke betaler, gjelder også for omsorgspenger. Som eksempel innebærer det at en arbeidstaker med et opphold i ansettelsesforholdet på mindre enn to uker hos samme arbeidsgiver, får det tidligere arbeidsforholdet medregnet i opptjeningstiden.

Videre plikter arbeidsgiver kun å betale omsorgspenger for de dager lønn skulle vært utbetalt, jf. § 8-18 fjerde ledd. Når arbeidsgiver ikke overholder sin plikt, vil NAV utbetale omsorgspengene, jf. § 8-22.

Andre ledd – Beregning av omsorgspenger

Omsorgspenger utmåles på lik måte som sykepenger etter § 8-10 og § 8-28.

Tredje ledd – Refusjon til arbeidsgiver

NAV vil refundere omsorgspenger når arbeidsgiver har utbetalt mer enn 10 stønadsdager i løpet av et kalenderår til en arbeidstaker. Arbeidsgiveren må sende inn refusjonskrav til NAV. Refusjonskravet fra NAV er begenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. § 8-10. Arbeidsgiver kan søke om refusjon for opptil tre måneder tilbake i tid etter § 22-13 sjette ledd.

Fjerde ledd – Refusjon av omsorgspenger for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år

Etter fjerde ledd gjelder en utvidet rett til refusjon fra NAV når vedtak om utvidet rett til antall omsorgsdager for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn foreligger etter § 9-6 fjerde ledd. I slike tilfeller refunderer NAV omsorgspenger allerede fra første fraværsdag.

Dersom arbeidstakeren har et barn under 12 år og et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år skal arbeidsgiver utbetale omsorgspenger de 10 første dagene uavhengig av hvilket barn som er sykt.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 9

Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)

Advokathjelp

Har du spørsmål om folketrygdloven § 9-8? Ønsker du bistand i en trygderettssak? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende samtale. Våre advokater er tilgjengelig per e-post og telefon.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.