Folketrygdloven § 9-11 med lovkommentar

Folketrygdloven § 9-11 regulerer gradering av pleiepenger. Pleiepenger kan graderes når barnet har tilsyn fra andre, ut fra omsorgspersonens inntektstap og når to omsorgspersoner deler på å pleie barnet. Ytelsen kan graderes ned til 20 prosent.

Lovteksten

Folketrygdloven § 9-11 angir følgende:

§ 9-11. Graderte pleiepenger

Det kan ytes graderte pleiepenger når barn som nevnt i § 9-10 trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert tilsyns- og avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken.

Ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt mot en normalarbeidsuke på 37,5 timer. Ytelsen kan graderes ned til 20 prosent.

Det gjøres unntak fra andre ledd første punktum når barnets sykdom, jf. § 9-10, medfører at omsorgspersonen ikke kan være i arbeid fordi barnet må ha tilsyn og pleie om natten, eller omsorgspersonen må være i beredskap.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gradert ytelse.

Kort forklart

Folketrygdloven § 9-11 regulerer gradering av pleiepenger. I tre ulike situasjoner kan pleiepenger graderes: når barnet har tilsyn fra andre, grunnet omsorgspersonens inntektstap og når to omsorgspersoner deler på å pleie barnet. En forutsetning for rett til graderte pleiepenger er at vilkårene etter § 9-10 er oppfylt.

Første ledd – Vilkår for gradering av pleiepenger

Etter første ledd kan graderte pleiepenger gis når det foreligger en etablert tilsyns- og avlastningsordning som gjelder deler av dagen eller enkelte dager i uken. Av forskriften § 2 fremgår det at ordningen må være fast og regelmessig. Eksempler på slike ordninger er barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO).

Inntektstapskravet gjelder når pleiepengene skal graderes. Hvis inntektstapet utgjør 50 prosent, vil det utgjøre den maksimale pengepleiegraden. Dette vil gjelde selv om omsorgspersonen for eksempel skulle være 60 prosent borte fra jobb.

Andre ledd – Gradering av pleiepenger

I tråd med andre ledd skal pleiepengene graderes basert på antall timer barnet får tilsyn av andre enn omsorgspersonene. Ved fastsettelsen er det omfanget av det etablerte tilsynet som er avgjørende, jf. forskriften § 3. I tredje ledd finnes et unntak fra dette.

Utregningen tar utgangspunkt i en arbeidstid på 37,5 timer per uke, uavhengig av den faktiske arbeidstiden til omsorgspersonene. Etter annet punktum kan pleiepengene graderes ned til 20 prosent. Ved lavere prosent gis ikke pleiepenger. Ellers fastsettes pleiepengegraden basert på nærmeste hele prosent. Det er til enhver tid det faktiske tilsynet barnet har hatt som er avgjørende for utregningen.

Tredje ledd – Unntak fra gradering når barnet er i en etablert tilsyns- og avlastningsordning

I tredje ledd er det gitt unntak fra gradering av pleiepenger etter andre ledd første punktum. Det innebærer at når vilkårene for unntak er oppfylt skal pleiepengegraden utmåles basert på et eventuelt inntektstap og ikke omfanget av tilsynsordningen.

Unntaket omfatter omsorgspersoner som ikke kan arbeide grunnet tilsyn og pleie om natten eller fordi personen må være i beredskap. Sistnevnte kan eksempelvis innebære at omsorgspersonen må være tilstede eller tilgjengelig når barnet er på skolen grunnet barnets sykdom.

Fjerde ledd – Forskriftshjemmel

I fjerde ledd har departementet gitt hjemmel til å gi forskrift om gradering av pleiepenger. Med hjemmel i tidligere § 9-12 er det gitt slik forskrift 14. september 2017.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 9

Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)

Advokathjelp

Har du havnet i en trygderettslig tvist, og har behov for bistand? Eller har du spørsmål om folketrygdloven § 9-11? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende samtale. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.