Folketrygdloven § 14-7 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet beregning av foreldrepenger

Folketrygdloven § 14-7 regulerer beregning av foreldrepenger. Blant annet fremgår det av bestemmelsen at beregningsgrunnlaget må utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp, og det ytes ikke foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet. 

Lovteksten

Folketrygdloven § 14-7 lyder som følger:

§ 14-7. Beregning av foreldrepenger

Foreldrepenger til hver av foreldrene beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt etter de samme reglene som for sykepenger fra trygden, se kapittel 8. Foreldrepenger til selvstendig næringsdrivende ytes likevel med 100 prosent av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget må utgjøre minst halvparten av grunnbeløpet. Det ytes ikke foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet. Foreldrepenger beregnes på tidspunktet vedkommendes uttak tar til. Foreldrepengegrunnlaget endres ikke i løpet av stønadsperioden.

Til et medlem som mottar arbeidsavklaringspenger når stønadsperioden for foreldrepenger starter, skal utbetalte arbeidsavklaringspenger inkludert barnetillegg regnes med i beregningsgrunnlaget.

For en kvinne som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller sykepenger etter § 8-49 når stønadsperioden for foreldrepenger starter, skal beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra inntekten i de beste seks av de siste ti kalendermånedene før hennes uttak tar til, se § 14-10 første og andre ledd, hvis dette gir et høyere grunnlag enn etter første ledd.

Til et medlem som avtjener militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste i opptjeningstiden etter § 14-6, skal beregningsgrunnlaget minst svare til en årsinntekt på tre ganger grunnbeløpet, dersom tjenesten har vart eller var ment å vare mer enn 28 dager.

Foreldrepenger ytes for alle dagene i uken unntatt lørdag og søndag.

Kort forklart

Folketrygdloven § 14-7 regulerer beregning av foreldrepenger, og må leses i sammenheng med reglene for opptjening av foreldrepenger i § 14-6. Beregningen tar utgangspunkt i tidspunktet foreldrepengeperioden starter, det såkalte skjæringstidspunktet. 

Første ledd – Beregning av foreldrepenger

Første ledd første punktum angir at beregningen baseres på foreldrenes inntekt. Som hovedregel beregnes foreldrepenger etter samme regler som sykepenger i kapittel 8. 

Andre punktum i første ledd presiserer at foreldrepenger ytes til selvstendig næringsdrivende med 100 prosent av beregningsgrunnlaget. 

Det fremgår av tredje punktum at beregningsgrunnlaget minimum må utgjøre halvparten av grunnbeløpet. Fjerde punktum presiserer at det ikke gis foreldrepenger for inntekt som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Skjæringstidspunktet for beregning av foreldrepenger er angitt i femte punktum. For mødre starter uttaket senest tre uker før termin. Ved adopsjon starter uttaket ved omsorgsovertakelse. For fedre vil skjæringstidspunktet være ved hans første uttak av foreldrepenger. 

Sjette og siste punktum i første ledd fastsetter at grunnlaget anvendt ved første uttak er gjeldende for hele stønadsperioden.

Andre ledd – Arbeidsavklaringspenger ved uttakstidspunkt

Arbeidsavklaringspenger skal medregnes i beregningsgrunnlaget, for personer som mottar arbeidsavklaringspenger ved oppstart av foreldrepengeperioden, jf. andre ledd. For personer som mottar både arbeidsavklaringspenger og arbeidsinntekt ved begynnelsen av foreldrepengeperioden, medregnes begge inntektene i beregningsgrunnlaget. 

Tredje ledd – Særregel for gravide som mottar dagpenger eller sykepenger

En særregel for kvinner som før fødsel mottar sykepenger etter § 8-49 eller dagpenger etter kapittel 4 når foreldrepengeperioden starter følger av tredje ledd. Det er en forutsetning at kvinnen har fått dagpenger eller dagpenger kombinert med yrkesaktivitet frem til siste dag i opptjeningsperioden. Regelens formål er å gi anledning til å justere opp foreldrepengegrunnlaget til det nivået kvinnen ville hatt dersom hun ikke var gravid. I disse tilfellene skal foreldrepengene fastsettes basert på inntekten i de seks beste av de ti siste kalendermånedene, dersom det gir et høyere grunnlag enn etter hovedregelen i første ledd. 

Fjerde ledd – Avtjening av verneplikt under opptjeningsperioden

For personer som har avtjent verneplikt er det fastsatt et minstenivå for beregningsgrunnlaget etter fjerde ledd. Hvis tjenesten har vart mer enn 28 dager, skal beregningsgrunnlaget være på minimum tre ganger folketrygdens grunnbeløp.

Femte ledd – Antall stønadsdager med foreldrepenger

Det fremgår av femte ledd at foreldrepenger utbetales for alle dager, med unntak av lørdag og søndag. Det innebærer at stønadsperioden er 230 dager ved 100 prosent uttak og 280 dager ved 80 prosent uttak. 

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 14 – Ytelser ved fødsel og adopsjon

Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)

Advokathjelp

Har du spørsmål om utbetaling av foreldrepenger, eller ønsker bistand i en trygderettslig tvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en kostnadsfri og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan enten ringe oss eller sende en e-post. 

 

Kilder

Masteroppgave om foreldrepengeordningen

Les om folketrygdloven § 2-17 her