Folketrygdloven § 6-5 med lovkommentar

En mor klemmer dattera som får hjelpestønad for å bli boende i familiehjemmet

Folketrygdloven § 6-5 regulerer rett til forhøyet hjelpestønad. Formålet bak støtten er å gi medlemmet bedre muligheter til å bli boende i familiehjemmet. Medlemmet må ha vesentlig større behov for tilsyn, pleie og annen hjelp enn ved hjelpestønad etter § 6-4.

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 6-5:

§ 6-5. Forhøyet hjelpestønad til barn og unge

Forhøyet hjelpestønad ytes til et medlem under 18 år som har vesentlig større behov for tilsyn, pleie og annen hjelp enn det som hjelpestønad etter § 6-4 dekker. Forhøyet hjelpestønad ytes bare dersom denne stønaden gir medlemmet bedre muligheter til å bli boende i familiehjemmet.

Forhøyet hjelpestønad utgjør 2, 4 eller 6 ganger ordinær hjelpestønad for tilsyn og pleie.

Ved avgjørelsen av om det skal ytes forhøyet hjelpestønad, og i tilfelle hvilken sats stønaden skal ytes etter, legges det vekt på

hvor mye medlemmets fysiske og psykiske funksjonsevne er nedsatt,
hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er,
hvor stort behov medlemmet har for stimulering, opplæring og trening,
hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet.

Foreldre med ansvar for tilsyn og pleie av barn som har mottatt forhøyet hjelpestønad i minst tre år gis rett til stønad med samme sats i tre måneder etter at behovet for tilsyn og pleie har opphørt fordi barnet dør.

Kort fortalt

Første ledd – Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad er en varig og løpende stønad til et medlem for å sette foreldre i stand til å pleie barn med særlig stort pleie- og tilsynsbehov grunnet sykdom i hjemmet. Det kreves at medlemmet er under 18 år, at hjelpebehovet er vesentlig større enn ved rett til hjelpestønad og at stønad vil gi medlemmet økt mulighet til å bli boende hjemme. 

De medisinske vilkår er de samme som for grunnstønad og hjelpestønad, jf. § 6-2 og § 6-4. For rett til forhøyet hjelpestønad må den samlede belastningen og arbeidsinnsatsen være vesentlig større enn ved ordinær hjelpestønad. Arbeids- og velferdsdirektoratet har lagt til grunn at den tiden som brukes utover den omsorg som kreves for vanlige barn på samme alder, må utgjøre minimum 7 timer per uke.

Ordet familiehjem sikter til foreldrehjemmet. Fosterhjem får tilsvarende anvendelse, jf. § 6-4 første ledd siste punktum. Den forhøyede hjelpestønaden må bedre muligheten til å kunne bli boende i hjemmet.

Andre og tredje  ledd – Satsene

Forhøyet hjelpestønad ytes etter tre satser, herunder 2, 4 og 6 ganger ordinær hjelpestønad, jf. andre ledd. 

Tredje ledd fastsetter kriteriene som skal vektlegges ved avgjørelsen av om rett til forhøyet hjelpestønad foreligger. 

Hjelpebehovets omfang fastsettes etter størrelsen på den faktiske arbeidsinnsatsen tilsynet krever. Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret ut fra i hvilken grad medlemmets fysiske og psykiske funksjonsevne er nedsatt, hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er, behovet medlemmet har for stimulering, opplæring og trening, og i hvilken grad pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet.

Fjerde ledd – Overgangsperiode etter dødsfall

I en overgangsfase på tre måneder etter et barns dødsfall, har foreldrene rett til hjelpestønad med samme sats. Formålet er å støtte foreldre som plutselig opplever å stå uten inntekt etter å ha mottatt ytelser i lang tid.

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven kapittel 6

Advokathjelp  

Har du behov for advokatbistand i en trygderettslig tvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post.

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.