Folketrygdloven § 3-2 med lovkommentar

En mann som har spørsmål om grunnpensjonen har et online møte med en erfaren advokat

Det følger av § 3-2 i folketrygdloven hvilke vilkår som kreves for at en person skal ha rett til grunnpensjon. Bestemmelsen forklarer hvordan grunnpensjonen fastsettes, og hvem de forskjellige reglene gjelder for, samt hvilke faktorer som påvirker beløpet.


Lovteksten

§ 3-2 – Grunnpensjon

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 og 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst fem års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Full grunnpensjon utgjør 100 prosent av grunnbeløpet.

Full grunnpensjon utgjør likevel 90 prosent av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen med en ektefelle

  1. som får uføretrygd eller alderspensjon,
  2. som får avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19, eller
  3. som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

I tillegg til de personene som er likestilt med ektefeller etter § 1-5 skal bestemmelsene i fjerde ledd også gjelde for samboerpar som har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene. Full grunnpensjon utgjør 90 prosent av grunnbeløpet også når pensjonistens samboer får pensjon eller overgangsstønad etter kapittel 16 eller 17

Kort forklart

Første ledd

Det følger av første ledd i bestemmelsen at en person vil motta grunnpensjon på tross av at vedkommende ikke har hatt inntekt tidligere. Grunnpensjonens størrelse vil heller ikke påvirkes av tidligere inntekt.

Andre ledd

I andre ledd står det imidlertid at grunnpensjonens størrelse vil være avhengig av vedkommendes trygdetid. Man må ha minst fem års trygdetid. Maksimal grunnpensjon får man etter 40 års trygdetid. Pensjonen vil reduseres tilsvarende, basert på hvor mange års trygdetid man har.

Tredje ledd

Etter tredje ledd vil full grunnpensjon utgjøre 100% av grunnbeløpet (G). I skrivende stund er det NOK 106 399.

Fjerde ledd

Dersom trygdeyteren er gift, vil full grunnpensjon utgjøre 90% av grunnbeløpet (altså NOK 95 759), dersom et av de alternative vilkårene i bokstav a-c er oppfylt.

Etter bokstav a) vil man kun få 90% av grunnbeløpet dersom ens ektefelle er uføretrygdet eller mottar alderspensjon

Man vil også kun få 90% av grunnbeløpet dersom ektefellen mottar pensjon fra en organisasjon som er tilknyttet statens tilskuddsordning for pensjon. Dette følger av bokstav b).

Til slutt følger det av bokstav c) at pensjonister med ektefeller som har en årlig inntekt som er større enn 2G (NOK 212 798) også får redusert sin grunnpensjon.

Femte ledd

Det følger av § 3-2 femte ledd at de ovennevnte reglene gjelder likt for samboere.

Relevante rettskilder

Or.prp.nr. 29 (1995-96)

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål om folketrygdloven eller har behov for juridisk bistand, kan våre erfarne advokater hjelpe deg. Vi kan nås på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Første samtale er alltid gratis og uforpliktende.

Ønsker du å sende en klage til NAV, men lurer på om du har fri rettshjelp? Les mer om det her

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.