Folketrygdloven § 4-1 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 4-1

Folketrygdloven § 4-1 angir formålet med dagpenger under arbeidsløshet. Bestemmelsen slår fast dagpengeordningens forsikringskarakter, hvorav målet er å forebygge og dempe skadevirkningene for individ og samfunn ved ufrivillig arbeidsløshet. 


Lovteksten

Folketrygdloven § 4-1 lyder som følger;

«Formålet med dagpenger under arbeidsløshet er å gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet»

Kort forklart

Bestemmelsen slår fast formålet med dagpenger under arbeidsløshet, som er å gi «delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet».

På den ene siden er dagpengeordningen en sosial- og velferdspolitisk ordning som kompenserer for bortfall av arbeidsinntekt. Ordningen skal således bidra til at arbeidsledige kan opprettholde en rimelig levestandard i den tiden det tar å skaffe nytt arbeid. Slik kan man si at målet er å forebygge og dempe skadevirkningene for individ og samfunn ved ufrivillig arbeidsløshet. Bestemmelsen må her leses i lys av lovens § 1-1 (1), hvor det fremkommer at folketrygdens formål er å gi «økonomisk trygghet ved å sikre inntekt».

På den annen side skal dagpengeordningen også motivere til arbeid. Denne siden av formålet kommer til uttrykk gjennom formuleringen «delvis dekning». Slik sett er ordningen et viktig arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel som skal bidra til full sysselsetting. At dagpengeordningen skal motivere til arbeid, kommer til uttrykk gjennom at stønadsnivået er lavere enn bortfalt inntekt og at stønadstiden er begrenset. Samtidig faller retten til dagpenger midlertidig bort når stønadsmottakeren uten rimelig grunn nekter å motta tilbud om arbeid eller tiltak. Også her må bestemmelsen leses i lys av lovens § 1-1 (2), hvor en av målsetningene er av folketrygden skal bidra til «hjelp til selvhjelp».

Sentrale rettskilder

Rundskriv til ftrl kap. 4: Dagpenger under arbeidsløshet 

Dagpenger

Advokathjelp

Lurer du på om du har krav på dagpenger fra folketrygden? Eller har du behov for bistand i en konkret sak? Våre erfarne advokater bistår deg. Ta kontakt per telefon eller e-post for en uforpliktende og gratis forhåndsvurdering av din sak. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 5-1 her