Folketrygdloven § 4-12 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet dagpengenes størrelse

Folketrygdloven § 4-12 angir dagpengenes størrelse. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, og dagsatsen utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Til den som forsørger barn som selv er medlem og oppholder seg i Norge ytes også et barnetillegg. 

Lovteksten

Folketrygdloven § 4-12 angir følgende:

§ 4-12. Dagpengenes størrelse

Dagpengene utbetales for fem dager per uke. Dagsatsen er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.

Til den som forsørger barn som selv er medlem og som oppholder seg i Norge, herunder Svalbard, ytes et barnetillegg. Det gis likevel et barnetillegg under utenlandsopphold hvis oppholdet eller oppholdene til sammen ikke varer mer enn 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode, eller når barnet omfattes av § 5-2 andre ledd, bokstav b eller c. Hvis begge forsørgerne mottar dagpenger, ytes barnetillegg bare til en av dem. Departementet kan gi forskrift om barnetillegget, herunder om virkningen for retten til barnetillegg av at barnet eller forsørger har andre trygdeytelser.

Dagpenger inklusive barnetillegg kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av medlemmets dagpengegrunnlag.

Kort fortalt

Første ledd – Dagpengenes størrelse

Dagpenger utbetales for fem dager i uken. Dagsatsen er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Vanligvis består dagpengegrunnlaget av arbeidsinntekt og eventuelle ytelser fra folketrygden mottatt de siste 12 kalendermånedene. Dagpengene utgjør skattepliktig inntekt, og kompensasjonsgraden er 62,4 prosent av inntektsgrunnlaget før skatt. 

Andre ledd – Barnetillegg

Til personer som forsørger barn som selv er medlem og oppholder seg i Norge, ytes barnetillegg. Med opphold menes der barnet rent faktisk oppholder seg, noe som må være i Norge. Barnet må i tillegg ha lovlig opphold i landet. Et barn som oppholder seg i et EØS-land vil imidlertid også oppfylle vilkåret, jf. EØS-forordning 883/2004 artikkel 7. Tilleggssatsen utgjør 17 kroner per barn per stønadsdag. 

Utenfor EØS vil barnetillegg gis under utenlandsopphold så langt oppholdet eller oppholdene til sammen ikke varer mer enn 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode, eller når barnet omfattes av § 5-2 andre ledd bokstav b eller c. Sistnevnte gjelder tilfeller hvor barn som ikke er medlem oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen eller norske biland (§ 5-2 andre ledd bokstav b) eller i et annet land og forsørgeren er omfattet av medlemskap etter § 2-5 (§ 5-2 andre ledd bokstav c). 

Videre ytes barnetillegg kun for barn som vedkommende forsørger eller har bidragsplikt for. For barn som har egen årsinntekt på minst 1G ytes ikke barnetillegg. For fosterbarn ytes kun barnetillegg dersom en eller begge av fosterforeldrene er tilkjent foreldreansvar i retten. 

Tredje ledd – Begrensning

Summen av utbetalte dagpenger inklusive barnetillegg kan ikke overstige 90 prosent av medlemmets dagpengegrunnlag.

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven kapittel 4

EØS-forordning 883/2004

Advokathjelp

Har du behov for advokathjelp i forbindelse med en trygdetvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for veiledning. Første samtale med en av våre advokater er alltid gratis og uforpliktende. Du kan nå oss per telefon eller e-post.

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.