Folketrygdloven § 9-5 med lovkommentar

Folketrygdloven § 9-5 regulerer rett til omsorgspenger når en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er fraværende fra arbeid grunnet barnets eller barnepassers sykdom. Som hovedregel utbetales omsorgspenger til og med kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten forlenges til 18 år ved kronisk syke og funksjonshemmede barn. 

Lovteksten

Follketrygdloven § 9-5 lyder som følger:

§ 9-5. Stønadssituasjonen for omsorgspenger

Til en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger dersom han eller hun er borte fra arbeidet

a.  på grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon,
b. fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk,
c.  fordi den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon, eller
d.  fordi barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.

Retten til omsorgspenger etter første ledd gjelder også fosterforeldre.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Kort forklart

Folketrygdloven § 9-5 inneholder vilkår for rett til omsorgspenger når en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeid grunnet barns eller barnepassers sykdom.

Første ledd – Vilkår for rett til omsorgspenger

Bestemmelsen omfatter arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. For å ha rett til omsorgspenger er det et vilkår at vedkommende har omsorgen for barnet. I tillegg må personen være borte fra arbeid grunnet barns eller barnepassers sykdom.

Vilkåret «omsorgen for» kan omfatte følgende relasjoner: biologiske foreldre, adoptivforeldre, steforeldre, samværsforeldre og fosterforeldre. Vedkommende må enten ha omsorgen alene, delt omsorg med den andre forelderen eller delt omsorg med ny ektefelle/partner/samboer som man har felles barn med.

Arbeidstaker kan avtale med arbeidsgiver å ta uttak av omsorgspenger deler av en dag, eksempelvis en halv dag. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere har denne muligheten.

Bokstav a) – Nødvendig tilsyn og pleie

I tråd med første ledd bokstav a) kan omsorgspenger innvilges når vedkommende er fraværende fra jobb grunnet nødvendig tilsyn og pleie av barnet, enten det foregår i hjemmet eller på en helseinstitusjon.

Bokstav b) – Barnepasser er syk

Etter bokstav b) vil omsorgspenger innvilges når personen som har daglig barnetilsyn er syk. Det kan eksempelvis gjelde en forelder, dagmamma eller ansatt i barnehage. Det samme gjelder en besteforelder som passer barnet til daglig.

Bokstav c) – Barnepasser er forhindret fra tilsyn

Gjennom bokstav d) vil det gis omsorgspenger når barnepasseren er forhindret fra å passe barnet. Årsaken må være at barnepasseren følger et annet barn til utredning eller innleggelse i helseinstitusjon. Et typisk tilfelle vil være dersom barnepasseren må ta med ett av barna til legen. Barnepasseren anses for å være forhindet fra å ha tilsyn med det andre barnet, selv om vedkommende praktisk sett kunne tatt med begge barna.

Bokstav d) – Barnet trenger oppfølging

Videre innvilges omsorgspenger etter bokstav d) når barnet trenger oppfølging som følge av sykdom. Forarbeidene nevner «undersøkelse/kontroll hos lege, eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom» som eksempel, jf. Ot.prp.nr. 56 (2002-2003) pkt. 5.4.3.

Andre ledd – Omsorgspenger til fosterforeldre

Vilkårene for rett til omsorgspenger omtalt ovenfor gjelder tilsvarende for fosterforeldre.

Tredje ledd – Aldergrense

Som hovedregel utbetales omsorgspenger ut det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Ved funksjonshemmet eller kronisk sykt barn ytes omsorgspenger til og med kalenderåret barnet fyller 18 år. I sitsnevnte tilfelle må det foreligge vedtak fra NAV. Sykdommer omfattet av «kroniskt sykt eller funksjonshemmet» følger av forskrift om hvilke sykdommer og funksjonsmeninger som kan gi rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 annet ledd av 25. mars 1997 nr. 263 § 1.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 9

Ot.prp.nr. 56 (2002-2003) pkt. 5.4.3

Advokathjelp

Har du spørsmål om folketrygdloven § 9-5, eller ønsker advokatbistand med folketrygd? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende samtale. Våre advokater har god kjennskap til folketrygdloven og tvister i den forbindelse.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 14-7 her