Klage på avslag om hjelpestønad

En mor og et pleietrengende barn koser seg

 Ved å klage på avslag på hjelpestønad kan du få vedtaket omgjort, og dermed et verdifullt tilskudd til en husholdning med pleietrengende barn. Har du innvilget hjelpestønad, beholder du den så lenge det fortsatt er behov.

Her går vi gjennom vilkårene for hjelpestønad, samt hva det lille ekstra er som skal til for at du får innvilgelse i stedet for avslag.

Hva er hjelpestønad?

Hjelpestønad kan gis til deg eller barnet ditt der det er et varig behov for pleie på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Formålet med hjelpestønad er å legge forholdene til rette for at man kan bo hjemme, og ikke måtte flytte til en institusjon for å få hjelp.

Eksempler på pleie er hjelp til personlig hygiene og til å spise. Det kan også være stimulering, opplæring eller trening.

Praktiske ting som matlaging, vasking, rydding og innkjøp faller utenfor.

Det er et vilkår at pleien gis av private, som foreldre, barn eller andre nærstående, og ikke av profesjonelle.

Hjelpestønad og andre stønader

For hjelpestønad er det hjelpebehovet som i sentrum, ikke de tilhørende utgiftene. Til det kan man søke om grunnstønad. Grunnstønad kan gis til drift av tekniske hjelpemidler, transport og en rekke andre ekstrautgifter som tilstanden fører med seg.

I mange kommuner kan man også søke om omsorgslønn. Ettersom dette er en kommunal ytelse med varierende organisering, må du sjekke tilbudet spesielt i den kommunen du bor. Omsorgslønn kan avregnes mot hjelpestønaden.

Hvor mye får du i hjelpestønad?

Det er faste satser for vanlig hjelpestønad (sats 1) og forhøyet hjelpestønad (sats 2,3 og 4).

For 2022 utgjør disse per år:

sats 1: 14 748

sats 2: 29 496

sats 3: 58 992

sats 4: 88 488

Hvilken sats du får avhenger av hvor omfattende hjelpebehovet er.

Stønaden er skattefri, og utbetales månedlig.

Klage på hjelpestønad

Får du avslag på søknad om hjelpestønad eller en lavere sats enn du mener du skal ha, kan du klage. Klagen må rettes til NAV og sendes innen en klagefrist på seks uker.

I klagen må du sannsynliggjøre det hjelpebehovet du ønsker støtte til, og redegjøre for hvor mye tid som faktisk går med til pleie, stell og andre ting som naturlig hører inn under hjelpestønad.

Et tips her er å regnskapsføre den tiden som faktisk brukes på slike omsorgsoppgaver. Det bør gjøres over flere uker for å gi et riktig inntrykk. Regnskapet kan gjerne attesteres av lege før det legges ved klagen.

Advokat i forbindelse med klage

Stadig flere bruker advokat i klagesaker på NAV.

Det krever sitt å oversette et omsorgs- eller hjelpebehov til et juridisk språk som går gjennom hos klagebehandlerne. Klagen behandles av NAV Klageinstans som aldri har møtt dere personlig.

Hvorvidt du har et hjelpebehov, og omfanget av dette, er et skjønnsspørsmål. Her kan advokater med erfaring i lignende saker raskere slå an de rette strengene, og ikke minst bidra til at det som trengs av dokumentasjon kommer på bordet.

Avhengig av inntekt kan du få fri rettshjelp til klagesaker.

Vanlige spørsmål

Hvem kan få hjelpestønad?

Den som har et varig pleiebehov, og får denne av familie eller andre nærstående, kan søke om hjelpestønad.

Er hjelpestønad skattepliktig?

Nei, du betaler ikke skatt av hjelpestønad.

Hva er forskjellen på hjelpestønad og grunnstønad?

Hjelpestønad er en kompensasjon for privat pleiehjelp. Grunnstønad får du til konkrete utgifter, for eksempel transport eller drift av tekniske hjelpemidler. Det er altså mulig å søke begge deler.

Hvordan klager jeg på avslag på hjelpestønad?

Du må sende klagen innen klagefristen på seks uker, og grunngi hvorfor du har et hjelpebehov. Kontakt eventuelt en advokat til å hjelpe deg med klagen.

Kilder