Folketrygdloven § 3-16 med lovkommentar

En kvinne som er hjemme med små barn og tjener opp pensjonspoeng

Folketrygdloven § 3-16 regulerer godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid. Bestemmelsen utgjør en kompensasjonsordning for personer som ikke har kunnet tjene opp pensjonspoeng av egen arbeidsinntekt. Kompensjonsordningen knytter seg i hovedsak til de som ikke har hatt denne muligheten på grunn av omsorgsoppgaver.

Lovteksten

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 3-16. Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid

For år da et medlem har utført omsorgsarbeid, godskrives det tre og et halvt pensjonspoeng i følgende tilfeller:

a. Medlemmet har minst halve året hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt seks år innen årets utgang. For barnets fødselsår godskrives tre og et halvt pensjonspoeng selv om omsorgen har vart mindre enn et halvt år. Pensjonspoengene godskrives den som mottar barnetrygd for barnet etter barnetrygdloven, dersom ikke noe annet er bestemt i forskrift.
b. Medlemmet har minst halve året utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. Omsorgsarbeidet må utgjøre minst 22 timer pr. uke. Dersom omsorgsarbeidet tar slutt på grunn av varig institusjonsopphold eller dødsfall, skal det godskrives pensjonspoeng selv om omsorgsarbeidet avsluttes før halve året er gått. Det er forutsatt at det er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeidet i de tre umiddelbart foregående årene.

Det kan godskrives pensjonspoeng etter første ledd fra og med det året vedkommende fyller 17 år, til og med det året vedkommende fyller 69 år.

Poengtallet etter første ledd reduseres med poengtall som for det enkelte år er opptjent etter §§ 3-13 og 3-14 eller godskrevet etter § 3-17.

Departementet gir forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragrafen. Det kan herunder gis bestemmelser om godskriving av pensjonspoeng når foreldrene deler omsorgen for barn, om hvilke omsorgsforhold bestemmelsene i første ledd bokstav b skal gjelde for, om dokumentasjon av omsorgsforholdet, og om plikt for offentlige organer til å bistå med å skaffe dokumentasjon.

Kort forklart

Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2015. Formålet med bestemmelsen er å fange opp de som på grunn av omsorgsarbeid ikke har hatt mulighet til å tjene opp pensjonspoeng på bakgrunn av egen inntekt.

Første ledd

Første ledd fastsetter når et medlem som har utført omsorgsarbeid kan godskrives tre og et halvt pensjonspoeng.

Bokstav a

Bokstav a tar for seg den gruppen som har omsorg for barn. Dersom medlemmet har hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt seks år innen årets utgang i minst ett år, vil vedkommende godskrives tre og et halvt pensjonspoeng. For barnets fødselsår vil tre og et halvt pensjonspoeng godskrives, selv om omsorgen har vart i mindre enn et halvt år.

Pensjonspoengene godskrives også den som mottar barnetrygd for barnet etter reglene i barnetrygdloven. Dette gjelder dersom ikke annet er nærmere regulert i forskrift.

Bokstav b

Bokstav b tar for seg den gruppen som har utført omsorgsarbeid for en trengende person. Det følger av bestemmelsen at medlemmet som i minst et halvt år har utført omsorgsarbeid for syk, funksjonshemmet eller eldre person, vil ha rett på tre og et halvt pensjonspoeng. Dette forutsetter at den trengende personen selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. I tillegg er det et krav at omsorgsarbeidet har vart i minst 22 timer per uke.

For de tilfellene der omsorgsarbeidet tar slutt på grunn av varig institusjonsopphold eller dødsfall, skal det godskrives pensjonspoeng selv om omsorgsarbeidet avsluttes før halve året er gått. Dette forutsetter at det er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeidet i de tre umiddelbart foregående årene.

Hensynet bak disse reglene er at eldre personer som har hatt langvarig omsorg for foreldre eller ektefelle, som regel vil ha kort tid igjen av sitt yrkesaktive liv når omsorgsarbeidet opphører. I slike tilfeller vil det derfor være lite aktuelt for omsorgspersonen å få seg arbeid. Derfor gis det omsorgspoeng for året da omsorgsarbeidet opphører, selv om det har vart i mindre enn et halvt år.

Til sist fremgår det av bokstav b at det kan godskrives pensjonspoeng fra og med vedkommende fyller 17 år, til go med det året vedkommende fyller 69 år.

Andre ledd

Det følger av andre ledd at poengtallet etter første ledd reduseres med poengtall som for det enkelte år tjenes opp etter folketrygdloven § 3-13 og 3-14. Eventuelt kan det være godskrevet etter folketrygdloven § 3-17.

Tredje ledd

Av siste ledd fremgår at departementet gir forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i paragrafen. Blant annet kan departementet nærmere regulere godskriving av pensjonspogen når foreldrene deler omsorgen for barn. De kan også bestemme nærmere i forskrift hvilke omsorgsforhold bestemmelsen i første ledd bokstav b skal gjelde for, samt hvilken dokumentasjon som skal kreves i henhold til dette.

Relevante rettskilder

Prop. 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven

Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) Om lov om endringer i folketrygdloven

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål om godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid, kan du ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en uforpliktende samtale. Du kan kontakte oss på telefon eller via e-post. Vi kan også bistå deg med andre spørsmål knyttet til reglene i folketrygdloven.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 3-2 her