Folketrygdloven § 4-13 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet graderte dagpenger

Graderte dagpenger ytes i tråd med folketrygdloven § 4-13 med det formål å kompensere for bortfalt arbeidsinntekt, og samtidig stimulere til aktiv jobbsøking. Det er et vilkår at den vanlige arbeidstiden er redusert med minimum 50 prosent for rett til graderte dagpenger. 

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 4-13:

§ 4-13. Graderte dagpenger

Det ytes graderte dagpenger til medlem som er
a. delvis arbeidsløs og får mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden per uke er blitt redusert,
b. delvis arbeidsløs fordi vedkommende ikke har fått full sysselsetting,
c. delvis permittert.

Graderte dagpenger ytes bare når vanlig arbeidstid i meldeperioden (se § 4-8) er redusert med minst 50 prosent i forhold til medlemmets vanlige arbeidstid (se § 4-3 annet ledd).

Dagpengene utgjør en så stor del av fulle dagpenger som reduksjonen i arbeidstiden utgjør i forhold til medlemmets vanlige arbeidstid (se § 4-3 andre ledd).

For medlem som har uregelmessig arbeidstid i meldeperioden, men regelmessig arbeidstid i en periode som er lengre enn en meldeperiode, beregnes dagpengene etter reduksjonen i arbeidstid i denne perioden.

Departementet kan i forskrift fastsette regler om gradering av dagpenger. Det kan for spesielle grupper fastsettes regler som fraviker bestemmelsene i denne paragrafen.

Kort fortalt

Formålet med graderte dagpenger er å kompensere for arbeidsinntekt som bortfaller grunnet delvis arbeidsledighet. På den måten vil delvis arbeidsledige være sikret inntekt i tiden det tar å skaffe nytt arbeid. Ettersom ordningen skal motivere til aktiv jobbsøking, er stønadsnivået lavere enn bortfalt inntekt. 

Graderte dagpenger ytes til et medlem som er delvis arbeidsløs og får mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden er blitt redusert, som er delvis arbeidsløs fordi vedkommende ikke har fått full sysselsetting eller som er delvis permittert. 

For rett til dagpenger stilles det vilkår om at den vanlige arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent, jf. andre ledd. 

Vanligvis beregnes dagpenger som om stønadsmottakeren var helt arbeidsledig. Når vedkommende er i delvis arbeid må dagpengene reduseres etter graderingsreglene. Som hovedregel skal ethvert arbeid medføre gradering, jf. folketrygdloven § 4-6 første punktum. Enkelte unntak og presiseringer følger imidlertid av rundskriv til § 4-6 og § 4-3. For personer som har varierende arbeidstid, vil arbeidstidsreduksjonen beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig tap for hele meldeperioden, jf. § 4-13 fjerde ledd. 

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven kapittel 4

Advokathjelp

Har du behov for advokatbistand i en trygderettslig tvist? Våre advokater bistår deg gjennom prosessen og besvarer alle spørsmål du måtte ha om graderte dagpenger eller trygderett generelt. Ta kontakt per telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale. 

Har du fått avslag på søknad om dagpenger, og ønsker å klage? Les mer om det her

 Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.