Folketrygdloven § 5-10 med lovkommentar

Et barn med språk- og talevansker får logopedisk behandling

Folketrygdloven § 5-10 hjemler rett til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped eller audiopedagog. Det er et vilkår at medlemmet er henvist fra lege, og at behandlingen er av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. 

Lovtekst

Følgende fremgår av folketrygdloven § 5-10:

§ 5-10. Behandling hos logoped og audiopedagog

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog.

Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er henvist fra lege. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne.

Stønaden ytes etter fastsatte satser.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen.

Kort forklart

Folketrygdloven § 5-10 angir at trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog. Stønadsordningens formål er å gi hel eller delvis dekning av utgifter til logopedisk eller audiopedagogisk undersøkelse og behandling for mennesker med språk- og talevansker, når et tilbud til brukeren ikke følger av annen lovgivning, jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog §§ 1 og 10. 

Med språk- og talevansker menes «språk- og talevansker pga. organisk sykdom eller skade og talevansker på grunn av organiske eller funksjonelle stemmelidelser», jf. Rundskriv til § 5-10. Ved problemer med forståelse og/eller produksjon på en eller flere av språkets deler, kan slike vansker foreligge. Språkets deler består av fonologi (lyder), morfologi (ord-deler), semantikk (ordforråd) pragmatikk (kommunikasjon) og syntaks (setningsstruktur).

Før stønad ytes må det foreligge en henvisning fra lege til logopedisk/audiopedagosisk undersøkelse og behandling. Videre må det foreligge en uttalelse fra spesialist eller spesialavdeling på sykehus.

Det er i tillegg et vilkår at logopedisk og audiopedagogisk behandling er av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Dette beror på en medisinsk vurdering. 

Takstene for ulike behandlinger fremgår av forskriften kapittel 2. Dersom logopeden eller audiopedagogen har direkte oppgjør med Helfo skal du ikke betale for undersøkelse eller behandling. I slike tilfeller vil trygden betale direkte til logopeden eller audiopedagogen.

Relevante rettskilder

Runskriv til ftrl. § 5-10: Logoped/Audiopedagog

FOR-2021-12-17-3709

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har kompetanse innen trygderett og tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt med våre advokater ved å ringe eller sende oss en e-post. 

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Skal du anke til trygderetten, og trenger advokathjelp? Les mer om det her